Huisregels

Richtlijnen gebouw
 Het gebouw van de Sport-BSO is rookvrij.
 Er worden geen loslopende of aangelijnde huisdieren toegelaten tot het gebouw. Richtlijnen met betrekking tot brengen en ophalen.
 Tot het moment van ophalen ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij de pedagogisch medewerker. Bij het ophalen ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij degene die het kind komt ophalen.
 Wanneer een kind door iemand anders dan gebruikelijk wordt opgehaald, verzoeken wij ouders dit vooraf aan de pedagogisch medewerker te melden. Wanneer wij dit niet weten, geven wij het kind niet mee! We proberen dan eerst nog wel contact met de ouders op te nemen. (zie laatste punt richtlijnen met betrekking tot brengen en ophalen)
 Ouders dienen bij het brengen en ophalen altijd even contact te hebben gehad met de pedagogisch medewerker voor een goede overdracht van Sport-BSO naar huis.
 Pedagogisch medewerkers vullen op de daglijsten in of een kind is gebracht of opgehaald en door wie, zodat op ieder moment duidelijk is hoeveel kinderen er bij de Sport-BSO aanwezig zijn.
 Wanneer kinderen na schooltijd willen afspreken met vriendjes/vriendinnetjes zal de Sport-BSO dit niet toestaan, tenzij er met de ouders/ verzorgers in samenspraak met de leiding schriftelijk is afgesproken dat dit is toegestaan.(afspraak kan variëren tussen toestemming voor één of meerdere vriendjes/vriendinnetjes, waar de ouders/verzorgers van deze vriendjes/vriendinnetjes met volledige naam worden genoemd)

Richtlijnen met betrekking tot de bereikbaarheid van ouders
 Om in geval van nood ouders direct te kunnen bellen, beschikt Sport-BSO Flekss over een map met daarin alle gegevens van de kinderen van ricde groep. Wijzigingen (met name mobiele telefoonnummers) dienen door de ouders zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de pedagogisch medewerker van de Sport-BSO.
 Wanneer een ouder/verzorger tijdelijk op een ander adres cq. telefoonnummer bereikbaar is dient dit ook doorgegeven te worden aan de pedagogisch medewerker van de betreffende groep.
Pedagogisch medewerkers dienen wijzigingen direct aan te brengen in de kinderadministratie.


Richtlijnen met betrekking tot ziekte
 Wanneer een kind ziek is, kan het niet opgevangen worden op de Sport-BSO. (Bij 38,5 graden of wanneer de ouders/verzorgers of een pedagogisch medewerker kan opmaken dat het kind niet lekker is)
 Afmelden van kinderen (wegens ziekte of andere zaken) graag voor 14.00 uur op de dag dat het kind opgevangen wordt door Sport-BSO Flekss.
 Een besmettelijke ziekte van het kind of van andere gezinsleden moet ook zo spoedig mogelijk gemeld worden.
 Wanneer een ouder gebeld wordt dat zijn/haar kind ziek is, dient deze zo spoedig mogelijk zijn/haar kind op te komen halen of op te laten halen (wij willen dan wel graag weten wie er komt).
 Bij gebruik van medicijnen voor een kind, dienen de ouders/verzorgers iedere dag de juiste medicijnen af te geven bij de pedagogisch medewerker. Inclusief verklaring Sport-BSO Flekss medicijngebruik te vinden op onze website. Richtlijnen met betrekking tot de maaltijden.
 Eten en drinken wordt door de BSO verzorgd. (dieetvoeding en voeding bij bijzondere allergieën in overleg met de leiding).
 Kinderen wassen hun handen voor het eten.
 Pedagogisch medewerkers vragen kinderen voor het eten of ze nog moeten plassen.
 Kinderen zitten tijdens het eten aan tafel. Er wordt niet rondgelopen of gesport met eten in de mond of in de hand.
 Kinderen blijven aan tafel zitten tot alle kinderen klaar zijn met eten/drinken.
 Kinderen worden gestimuleerd om hun beker drinken leeg te drinken tijdens de maaltijd. Bij uitzonderingsgevallen (kinderen die heel weinig drinken) wordt met ouders overlegd hoe dit zal worden aangepakt.
 Kinderen krijgen extra drinken bij warm weer en tijdens en na het sporten.
 Boodschappen worden direct na binnenkomst door de pedagogisch medewerkers verdeeld en opgeruimd. Dit geldt zeker voor de koelkastproducten.


Richtlijnen kleding, aangepaste voeding, speelgoed
Ouders worden verzocht de volgende zaken zelf mee te nemen/geven van huis:
 Schone kleren, schone binnen schoenen (denk hierbij wel aan de wisselende weersomstandigheden, en of de maat van de kleren nog klopt)
 Dieetvoeding als dat nodig is en niet in ons dagelijkse boodschappenpakket zit.
 Sportkleding
 Advies is om zo min mogelijk speelgoed van het kind zelf mee te geven. Sport-BSO Flekss is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van speelgoed of schade aan het speelgoed.


Richtlijnen met betrekking tot de garderobe
 Vieze en natte schoenen vegen of uitdoen.
 Jassen van de kinderen worden opgehangen aan de kapstok. Voor gezondheidsredenen kan hiervoor ook gekozen worden om de jassen in plastic zakken op te hangen.
 Tassen van de kinderen worden opgehangen aan de kapstok.
 Pedagogisch medewerkers hangen hun jassen op de daarvoor bestemde plek.


Pedagogisch medewerkers leren kinderen respect te hebben voor de omgeving. Dit betekent:
 Niet klimmen op stoelen, tafels, kasten en sportmateriaal.
 Niet gooien met speelgoed of sportmaterialen
 Speelgoed opruimen voordat er met iets anders gespeeld wordt (voor zover mogelijk).
 Niet aan de stopcontacten zitten.
 Kinderen tot 4 t/m 6 jaar geven bij de pedagogisch medewerker aan als ze naar de wc moeten.
 Pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een schoon en opgeruimd lokaal en voor schoon materiaal.
 Kapot speelgoed of sportmateriaal wordt direct van de groep afgehaald.
 Geen losse voorwerpen op de grond laten slingeren. Zo dient speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt, direct opgeruimd te worden (door pedagogisch medewerker of samen met de kinderen).
 Vuilniszakken worden aan het eind van iedere dag in de container gegooid.
 Er worden geen materialen neergezet recht voor de vluchtdeuren.
 Er worden geen hete dranken (b.v. thee / koffie) op tafel gezet zonder toezicht.
 Kinderen drinken thee uit een mok/kop met een oor!


Richtlijnen met betrekking tot de toiletruimtes
 De kindertoiletten worden aan het einde van de dag schoongemaakt door een van de pedagogisch medewerkers.
 Pedagogisch medewerkers controleren of het kind de handen heeft gewassen na het toiletbezoek.
 Dagelijks wordt er een nieuwe schone handdoek opgehangen en eventueel op dag zelf nog vervangen.
 De gebruikte handdoeken worden door de Sport-BSO zelf gewassen.
 De pedagogische medewerker dient na toiletgebruik altijd de handen te wassen.


Richtlijnen met betrekking tot de keukens
 Kinderen mogen niet zonder toestemming in de keuken komen.
 In de keuken staan elektrische apparaten buiten bereik van kinderen.
 Pedagogisch medewerkers laten geen gevaarlijke voorwerpen (messen etc.) op het aanrecht liggen.
 Pedagogisch medewerkers houden de keuken schoon en opgeruimd.
 Schoonmaakmiddelen staan buiten bereik van kinderen.
 Pedagogisch medewerkers wassen hun handen voordat ze etenswaren aanraken.
 De gebruikte hand-, vaat en theedoeken worden door de Sport-BSO zelf gewassen.


Richtlijnen bij het sporten
 Bij het skaten zijn de kinderen en pedagogisch medewerkers verplicht knie-, polsbeschermers en een helm te dragen.
 Bij zonnig en warm zomerweer worden kinderen voor het buitenspelen ingesmeerd met een voor de leeftijdscategorie bedoelde zonnebrandcrème.
 Kinderen mogen alleen naar buiten als één van de pedagogische medewerkers toezicht houdt.
 Buitenspeelgoed gaat na het buiten spelen (eind van de dag) weer naar binnen.
 Kapot buitenspeelgoed wordt direct verwijderd.
 Het buitenterrein wordt dagelijks gecontroleerd op zwerfvuil (indien aanwezig wordt dit direct opgeruimd) dit gebeurt door de eerste pedagogisch medewerker die aanwezig is.


Richtlijnen met betrekking tot vervoer
 Ten aanzien van de veiligheid worden de wettelijke eisen nageleefd.
 Per auto worden niet meer personen vervoerd dan er officiële zitplaatsen zijn.
 Er worden zowel vóór als achter autogordels gebruikt.
 De zitplaats vóór wordt alleen gebruikt door kinderen langer dan 1,35 m. Kleinere kinderen kunnen slechts voorin zitten wanneer zij op een stoelverhoger zitten en ook de driepuntsgordel gebruiken.
 De zitplaatsen achter worden gebruikt door maximaal 3 kinderen.
 De auto’s zijn voorzien van kindersloten of een beveiliging die ervoor zorgt dat de deuren tijdens het rijden niet geopend kunnen worden.


Sport-BSO vervoer afmelden
 Als uw kind geen gebruik maakt van het BSO vervoer, bijvoorbeeld wegens ziekte, kunt u uw kind dezelfde dag tot ‘s middags 14.00 uur afmelden.
 Wilt u uw kind voor een andere dag afmelden, dan kan dat gewoon bij de pedagogisch medewerkers.


Richtlijnen met betrekking tot protocollen en beleidsplannen
 Pedagogisch medewerkers werken volgens opgestelde protocollen en beleidsplannen.
 Na opstellen van een protocol heeft het personeel inzage en kan men op- of aanmerkingen geven.
 Daarna worden protocollen en beleidsplannen ter goedkeuring aan de oudercommissie gestuurd.
 Protocollen en beleidsplannen zijn voor ouders desgewenst in te zien bij Sport-BSO Flekss op locatie.